KPSS SINAVI SONUÇLARI

July 31, 2008

Yerleştirmesi Yapılan Ancak Askerde Olanlar Ne Yapmalı?

Filed under: kpss askerlik — hurriyetilan @ 11:25 am

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 63’üncü maddesinde; “Bir göreve ilk defa veya yeniden atananlardan belge ile isbatı mümkün zorlayıcı sebepler olmaksızın 62 nci maddedeki süre içinde işe başlamayanların atanmaları iptal edilir ve bunlar 1 yıl süreyle Devlet memuru olarak istihdam edilemezler. Bunların belge ile isbatı mümkün zorlayıcı sebepler nedeniyle göreve başlamama hali iki ayı aştığı takdirde atama işlemi atamaya yetkili makamlarca iptal edilir.” hükmü yer almaktadır. Hükümde atıfta bulunulan 62’nci maddede ise ikametgahı ile aynı yerdeki bir kamu kurumuna yerleşenlerin ertesi gün, ikametgahından farklı bir yerdeki kamu kurumuna yerleşenlerin ise 15 gün içerisinde göreve başlayacaklacakları düzenlenmiştir.

ŞİMDİKİ SÜREÇ NASILDIR?

ÖSYM, yerleşen adayların isimlerini, kamu kurumlarına göndermiştir. Kamu kurumunun kendisi, belirli bir süre sonra, adaylara bildirimde bulunup, tespit ettiği belgeleri getirmelerini isteyecektir. Bu belgeler verildikten sonra ilgili hakkında atama onayı alınacak ve kişiye gelip göreve başlaması istenecektir. Göreve başlama süresi ikametgah ile aynı yer ise ertesi gün, ikametgahtan başka bir yer ise 15 gündür.

Bu süre sonunda göreve başlamayan adayların atamaları iptal edilecektir.

DANIŞTAY NE DİYOR?

Ancak, Danıştay’ın artık yerleşik hale gelen görüşüne göre, askerde bulunan adayların haklarının saklı tutulması gerekmektedir. Fakat Danıştay’ın bu kararı tüm kurumları bağlamamaktadır. Bu, bireysel davalar sonucunda verilen bir karardır. Bu nedenle de kamu kurumları bu Danıştay kararına uymamaktadır.

ADAY NE YAPMALI?

– Aday askerde iken yerleştirmesinin yapıldığı kamu kurumuna bir dilekçe ile başvurmalı ve haklarının saklı kalmasını istemelidir.

– Kamu kurumu bu talebi kabul etmeyecektir.

– Kamu kurumu ya hemen cevap verecektir. Yada 60 gün boyunca hiçbir cevap vermeyecektir. Hemen cevap vermesi halinde cevabın ilgiliye tebliğ tarihinden itibaren 60 gün içinde, hiç cevap verilmemesi halinde ise idareye başvurulan tarihten 60 gün sonra, yine 60 gün içinde idari yargıda dava açmak gerekmektedir.

– Davaların bir avukat aracılığı ile açılması yararlı olacaktır.

– Danıştay’ın daha önceki bir kararını görmek için tıklayınız.

BU DURUM 4/B’Lİ SÖZLEŞMEŞMELİ PERSONEL İÇİN DE GEÇERLİ MİDİR?

657 sayılı Kanunun 4/B maddesine göre istihdam edilecek sözleşmeli personelin sözleşmeleri yıllıktır. Örneğin Şubat ayında göreve başalayacak bir adayla 31.12.2006 tarihine kadar sözleşme yapılacaktır. Buna göre, sözleşme dönemi içerisinde askerlikten terhis olanlar da dava açmaları halinde davalarının lehlerine sonuçlanabileceğini düşünüyoruz. Zira ilgili Danıştay kararlarının sonuç bölümünde “Olayda, zorunlu bir devlet hizmetinin ifası ve uzaması nedeniyle atandığı yerde göreve başlayamadığını, askerlik görevini yaptığına ilişkin belgeyi eklemek suretiyle 14.1.1994 tarihli dilekçesiyle davalı idareye bildiren davacının, kazandığı sınavın saklı tutulması ve askerlik görevinin bitiminde atandığı göreve başlatılması gerekirken askerlik hizmetinin diğer zorlayıcı sebeplerle aynı nitelikte olduğu kabul edilerek hakkında 657 sayılı Yasanın 63. maddesi hükmü uygulanmak suretiyle atama onayının iptal edilmesinde hukuka uyarlık bulunmadığından idare mahkemesince davanın reddi yolunda verilen kararda hukuki isabet görülmemiştir.” denilmektedir. Bu karar göre sözleşmeli olarak atanmış olup da askerde olanlarda dava açamları halinde davayı kazanacaktır diye düşünüyoruz.

Leave a Comment »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: